VISIT MY FILIPINO SITES

BAYBAYIN SPOTTED!

Sunday, September 28, 2014

Kudlit Bulilit [Small Diacritic, Small Virama]

Kudlit Chart
© Tim Liwanag

kudlit [corlit, cudlit, kudlis, gurlit, tik]

 • isang linya, guhit, o marka
  [a line, stroke, or mark (Gardner, 1869)]
 • isang maliit na marka mula sa kahit anong hugis: tuldok /./, singsing //, gitling /-/, panipi /'/, chevron /v/, breve / ̆ /, arko / ̑ /, krus /+/ o sinawali /x/, pamudpud /յ /, kawil /π/, tutuldok /:/ at gatatsulok na tutuldok /ː/, atbp.
 • [a small mark of any shape: dot /./, ring /◦/, dash /-/, prime /'/, chevron /v/, breve / ̆ /, arch / ̑ /, cross /+/ or sinawali /x/, pamudpud /յ /, kawil /π/, colon /:/ and triangular colon /ː/], etc.

Kapansin-pansin
[noteworthy]

 • ang tuldok /./, singsing //, gitling /-/, panipi /'/ atbp. sa itaas ng baybayin karakter (konsonante-bokalbo) ay lumilikha ng tunog na "E" o "I"
 • [a dot /./, ring /◦/, dash /-/, prime /'/ etc. over a baybayin character (consonant-vowel) creates an "E" or "I" sound]
 • ang tuldok /./, singsing //, gitling /-/, prime /'/ atbp. sa ilalim ng baybayin karakter (konsonante-bokalbo) ay lumilikha ng tunog na "O" o "U"
 • [a dot /./, ring /◦/, dash /-/, prime /'/ etc. under a baybayin character (consonant-vowel) creates an "O" or "U" sound]
 • ang krus /+/ o sinawali /x/, bawas /-/, pamudpud /յ /, kawil /π/ ay kumakansela sa tunog ng bokalbo o patinig 
 • [a cross /+/ or sinawali /x/, minus /-/, pamudpud /յ /, kawil /π/ cancels the vowel sound]
 • ang doble tuldok /../, tutuldok /:/, gatatsulok na tutuldok /ː/, doble gitling /--/,  at doble panipi / ''/ ay para sa pag-uulit ng baybayin karakter (bokalbo o konsonante-bokalbo)
 • [a double dot/../, colon /:/, triangular colon /ː/, double dash /--/, and double prime / ''/ are for the reduplication of a baybayin character (a vowel or a consonant-vowel)]

No comments:

Post a Comment