VISIT MY FILIPINO SITES

BAYBAYIN SPOTTED!

Monday, September 15, 2014

Salawikain [Proverbs]

Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.
["The truth shall set you free."]

Doktrina TL* typeface © Tim Liwanag
[*Tim Liwanag glyphs a la Doctrina Cristiana]
[Doktrina is the Tagalog word for 'doctrine']

No comments:

Post a Comment