VISIT MY FILIPINO SITES

BAYBAYIN SPOTTED!

Sunday, September 21, 2014

Senyas Baybayin ̶ A Baybayin Sign Language

Senyas Baybayin  ̶  A Baybayin Sign Language by Tim Liwanag

Senyas TL* typeface © Tim Liwanag
[*based from Tim Liwanag's Baybayin glyphs]
[Senyas is the Tagalog word for 'sign' or 'signal']


Ang lengguwaheng senyas ay pakikipag-usap sa pamamagitan ng mga paggalaw ng mga kamay sa halip nang binigkas na mga salita.
[Sign language is a communication via hand movements instead of spoken words.]

Kung inyong ikinatuwa ang Sulat Baybayin, inaanyayahan namin kayo na pagningasin din ito sa pamamagitan ng mga Senyas Baybayin.
 [If you enjoyed Baybayin Script, we invite you to enkindle it too by means of Baybayin Signals.]

Senyas Baybayin  ̶  A Baybayin Sign Language by Tim Liwanag


Tagubilin:
[Instructions:]

Kopyahin ang mga karater gamit ang inyong kanang kamay. Gamitin ang inyong kaliwang kamay para sa mga kudlit.
[Imitate the characters using your right hand. Use your left hand for the diacritics.]

1. Isang kudlit o tik na gitling o tuldok sa itaas ng baybayin konsonante-bokalbo karakter ay lumilikha ng tunog na /"E"/ o /"I"/.
[A diacritic or tick dash or dot over a baybayin consonant-vowel character creates an /"E"/ or /"I"/ sound.]

2. Isang kudlit o tik na gitling o tuldok sa ilalim ng baybayin konsonante-bokalbo ay lumilikha ng tunog na /"O"/ o /"U"/.
[A diacritic or tick dash or dot under a baybayin consonant-vowel character creates an /"O"/ or /"U"/ sound.]

3. Isang krus kudlit o x-kudlit sa ilalim ng baybayin konsonante-bokalbo ay kumakansela sa tunog ng bokalbo o patinig.
[A cross-shaped virama or x-virama under a baybayin consonant-vowel character cancels the vowel sound.]

4. Gamitin ang senyas na kudlit ng dalawang beses para sa pag-ulit ng isang karakter.
[Use the diacritic sign twice for the repetition of a character.]

5. Para sa pag-ulit ng isang baybayin konsonante-bokalbo na may /"A"/, gamitin ang senyas kapayapaan o ang "v" senyas daliri at pagkatapos iligay ito sa ilalim ng karakter na ipinapakita ng inyong kanang kamay.
[For the repetition of a baybayin consonant-vowel with an /"A"/, use the peace sign or "v" finger sign and then place it under the character being shown by your right hand.]

Ang Senyas TL typeface at ang mga Senyas Baybayin ay mga likha ng inyong lingkod na edublogger na si Tim Liwanag.
[The Senyas TL typeface and the Baybayin Signals are creations of your servant edublogger Tim Liwanag]

Ito ba ang unang Pilipino na lengguwaheng senyas na Baybayin?
[Is this the first Filipino Baybayin sign language?]

No comments:

Post a Comment