VISIT MY FILIPINO SITES

BAYBAYIN SPOTTED!

Monday, September 15, 2014

The Lord's PrayerTranscription Text by Paul Morrow

Amá namin || nasa langit ka || ipasambá

mo || ang ngalan mo, || mowî (mauwî) sa amin || ang

pagkaharì mo || ipasunód mo || ang loób mo ||

dito sa lupà || parang sa langit, || bigyán mo kamí ||

ngayón || nang aming kakanín || para nang sa araw-araw ||

At pakawalín mo || ang aming kasalanan, || yayang (yamang)

winawaláng-bahalà namin sa loób || ang kasalanan ||

nang nagkasasala || sa amin || Huwág mo kamí iwan || nang

dî kamí matalo nang tuksó || Dátapuwá't || iad-

yá mo kamí || sa diláng masamâ || Amén Sesús (Jesús) ||

No comments:

Post a Comment