VISIT MY FILIPINO SITES

BAYBAYIN SPOTTED!

Sunday, October 5, 2014

Meet GuWen — My 5-year old Baybayinista

Bilang mga magulang responsibilidad po namin na siguraduhin na ang aming anak ay makakukuha ng mahusay na edukasyon, ngunit ito po ay hindi nagsimula sa isang pormal na mahigpit na paaralan. Aba, ang pagdunong ay nagsisimula sa pamilya, tama po ba?
[As parents, it is our responsibility to make sure that our child gets a quality education, but this did not start in a formal, rigid school. Well, learning begins at home, right?]

Kaya hayaan po akong ipakilala ko sa inyo ang aming kahali-halinang panganay na babae. Siya ay may kakayanan nang magsabi ng kaunting mga salita at talagang kaya na niyang magbilang noong isang taong gulang pa lamang po. Ngayon siya ay lima at gusto ko po, minamahal na mambabasa, na makita ninyo ang kaniyang mga Sulat Baybayin
[So let me introduce to you our fascinating first baby girl. She was able to say little words and could really count when she was just one year old. Now she's five and I'd like you, dear reader, to see her Baybayin scripts.]

Baybayinista GuWen Liwanag

Opo, siya nga po si GuWen (Gwen)—  siya ang aming pinakabatang manunulat; sa katunayan siya ang aming pinakabatang Baybayinista.
[Yup, she's GuWen (Gwen)—  she's our youngest writer; indeed she's our youngest Baybayinista.]

No comments:

Post a Comment